Categorii
Legislatie

Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali NTPA-001/2002

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20 martie 2002

I. Obiect si domeniu de aplicare

Art. 1.

· (1) in scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului normativ.
· (2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, inainte de evacuarea acestora in receptorii naturali, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Art. 2.

Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale si orasenesti care au fost sau nu epurate. El se aplica si apelor uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti caracterizate si prin alti indicatori de calitate decat cei prevazuti in anexa nr. 1 la hotarare – NTPA-011.

Art. 3.

Conditiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevazute in tabelul nr. 1 din prezentul normativ.

II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate in receptorii naturali

Art. 4.

· (1) Limitele maxime admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptorii naturali sunt prevazute in tabelul nr. 1 din prezentul normativ si reprezinta concentratii exprimate in mg/dm3. Valorile acestor concentratii limita sunt pentru probe momentane; nu se admit concentratii medii si ele se masoara in punctul de control situat inainte de descarcare.
· (2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentului normativ si se inscriu in:
o 1. avizele de gospodarire a apelor ce se emit pentru:
 a) obiective noi;
 b) obiective existente ce isi modifica si isi imbunatatesc procesele tehnologice de productie sau de epurare a apelor uzate;
 c) obiective existente la care se prevad extinderi de capacitati de productie sau ale capacitatilor de epurare a apelor uzate;
 d) alte obiective existente care prin lucrari de investitie isi modifica valoarea parametrilor de capat;
o 2. autorizatiile de gospodarire a apelor emise:
 a) utilizatorilor noi, atunci cand in avizul de gospodarire a apelor au fost prevazute conditii similare cu cele din prezentul normativ;
 b) utilizatorilor de apa existenti, numai dupa ce au realizat si au pus in functiune capacitati corespunzatoare de epurare a apelor uzate, prevazute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996.
· (3) Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii in poluanti deja existente in receptor, in amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, si avand in vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.
· (4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie sa tina seama de faptul ca, desi individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta in tabelul nr. 1, atunci cand in apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentratia totala a acestora in apa neputand depasi 2 mg/dm3. Exceptie fac apele uzate provenite de la obtinerea si prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentratie pentru fiecare metal – plumb, zinc, mangan, staniu – nu trebuie sa depaseasca 2 mg/dm3. in privinta mercurului concentratia acestuia nu poate depasi 0,05 mg/dm3 chiar in situatia in care este unicul metal prezent in apele uzate.
· (5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limite maxime admisibile in standardele sau in normativele in vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.
· (6) Pentru substantele poluante, altele decat cele prevazute in tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, in functie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate in acelasi receptor, de cerintele utilizatorilor de apa si de necesitatea protectiei mediului.
· (7) in cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de masuri tehnologice adecvate, pana la atingerea valorilor admise.
· (8) in situatii exceptionale autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate face derogari de la prezentul normativ.
· (9) Pentru descarcarile de ape uzate epurate in Marea Neagra, in zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare in larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 1050C, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fundului Marii Negre – de regula mai mica decat aceasta.
· (10) in cazuri speciale – dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, revizii periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare sau extindere a capacitatii statiei de epurare – este permisa depasirea valorilor limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, si al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin 30 de zile inainte de data programata pentru inceperea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se stabilesc durata pentru care se admit depasiri, dar nu mai mare de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.
· (11) Pentru utilizatorii existenti care realizeaza capacitati de epurare in conformitate cu programul de etapizare aprobat, in autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se inscriu valori ale substantelor poluante ce nu depasesc valorile limita din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotarare – NTPA-2/2002.

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate

Art. 5.

· (1) Apele uzate care se evacueaza in receptorii naturali nu trebuie sa contina:
o a) substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute in tabelul nr.2, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;
o b) materii in suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri in albiile minore ale cursurilor de apa sau in cuvetele lacurilor;
o c) substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.
(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a preparatelor biologice – seruri si vaccinuri -, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitati zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate in receptori fara a fi fost supuse in prealabil dezinfectiei specifice. in aceasta situatie se aplica prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotarare – NTPA- 002/2002.

Art. 6.

Descarcarea apelor uzate epurate in reteaua de canale de desecare, de irigatii ori pe terenuri agricole se va face numai in conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare si numai cu avizul administratorului/detinatorului acestora, astfel:
· 1. cand apa din canale se foloseste la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaza si cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;
· 2. cand apa uzata se descarca intr-un canal de desecare ce debuseaza intr-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normativ.

Art. 7.

La reglementarea amplasarii de noi obiective in zone in care nu pot fi asigurate conditiile de evacuare stabilite in prezentul normativ se aplica prevederile art. 4 alin. (8).

IV. Dispozitii finale

Art. 8.

Operatorii de servicii publice sau, dupa caz, detinatorii statiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sunt obligati sa asigure montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu inregistrarea si contorizarea debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza in locuri bine stabilite si, pe cat posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate, cu masurarea parametrilor specifici activitatii desfasurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se descarca in receptori cu debite de cel putin trei ori mai mari decat cele ale apelor uzate, in punctul de evacuare se prevad sisteme de dispersie/difuzie.

Art. 9.

in scopul protejarii resurselor de apa impotriva poluarii:
· 1. se recomanda folosirea apelor uzate si/sau a namolurilor care contin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorilor terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente in domeniul imbunatatirilor funciare. in functie de natura culturii se va cere si avizul inspectoratului teritorial de sanatate publica;
· 2. este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum si apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate si epurate astfel incat acestea sa corespunda prevederilor prezentului normativ.

Art. 10.

Prevederile prezentului normativ se aplica si la evacuarea apelor uzate in soluri permeabile sau in depresiuni cu scurgere asigurata natural.

Art. 11.

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa si cantitativa a substantelor poluante cuprinse in tabelul nr. 1 sunt cele prevazute de standardele in vigoare.

Art. 12.

· (1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, in vederea controlului conformarii cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descarcare finala a apelor uzate in receptor.
· (2) Frecventa de monitorizare si, respectiv, numarul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor, in functie de marimea statiei de epurare si de impactul calitativ al descarcarii asupra receptorului natural.

Tabelul nr. 1

Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali
Se aplica tuturor categoriilor de efluenti proveniti sau nu din statii de epurare.

Nr. crt. / Indicatorul de calitate / U.M. / Valorile limita admisibile / Metoda de analiza (5)

A. Indicatori fizici
1. Temperatura1) 0C 35 –
B. Indicatori chimici
2. pH / unitati pH
6,5-8,5 SR ISO 10523-97
Pentru Fluviul Dunarea 6,5-9,0
3. Materii in suspensie (MS)2) mg/dm3 35,0 (60,0) STAS 6953-81
4.
Consum biochimic de oxigen la 5
zile(CBO5)3)
mg
O2/dm3 20 25,0
STAS 6560-82
SR ISO 5815-98
5.
Consum chimic de oxigen – metoda
cu dicromat de potasiu
(CCO(Cr))3)
mg
O2/dm3 70 125,0 SR ISO 6060-96
6. Azot amoniacal (NH4
+)7) mg/dm3 2,0 (3,0) STAS 8683-70
7. Azot total (N)7) mg/dm3 10,0 (15,0) STAS 7312-83
8. Azotati (NO3
-)7) mg/dm3 25,0 (37,0)
STAS 8900/1-71
SR ISO 7890/1-98
pentru apa de mare: STAS 12999-91
9. Azotiti (NO2-)7) mg/dm3 1 (2,0)
STAS 8900/2-71
SR ISO 6777-96
pentru apa de mare: STAS 12754-89
10. Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2
-) mg/dm3 0,5
SR ISO 10530-97
SR 7510-97
11. Sulfiti (SO3
2-) mg/dm3 1,0 STAS 7661-89
12. Sulfati (SO4
2-) mg/dm3 600,0 STAS 8601-70
13.
Fenoli antrenabili cu vapori de apa
(C6H5OH)
mg/dm3 0,3 STAS R 7167-92
14.
Substante extractibile cu solventi
organici
mg/dm3 20,0 SR 7587-96
15. Produse petroliere6) mg/dm3 5,0
SR 7277/1-95
SR 7277/2-95
16. Fosfor total (P)7) mg/dm3 1,0 (2,0) SR EN 1189-99
17. Detergenti sintetici mg/dm3 0,5
SR ISO 7825/1-
1996
SR ISO 7825/2-
1996
18. Cianuri totale (CN) mg/dm3 0,1
SR ISO 6703/1-98
STAS 7685-79
19. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0,2 STAS 6364-78
20. Cloruri (Cl-) mg/dm3 500,0 STAS 8663-70
21. Fluoruri (F-) mg/dm3 5,0 STAS 8910-71
22. Reziduu filtrat la 1050C mg/dm3 2.000,0 STAS 9187-84
23. Arsen (As+)4) mg/dm3 0,1 SR ISO 6595-97
24. Aluminiu (Al3+) mg/dm3 5,0 STAS 9411-83
25. Calciu (Ca2+) mg/dm3 300,0
STAS 3662-90
SR ISO 7980-97
26. Plumb (Pb2+)4) mg/dm3 0,2 STAS 8637-79
27. Cadmiu (Cd2+)4) mg/dm3 0,2
STAS 7852-80
SR ISO 5961-93
28. Crom total (Cr3+ + Cr6+)4) mg/dm3 1,0
STAS 7884-91
SR ISO 9174-98
29. Crom hexavalent (Cr6+)4) mg/dm3 0,1
STAS 7884-91 SR
ISO 11083-98
30. Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) mg/dm3 5,0 SR ISO 6332-96
31. Cupru (Cu2+)4) mg/dm3 0,1 STAS 7795-80
32. Nichel (Ni2+)4) mg/dm3 0,5 STAS 7987-67
33. Zinc (Zn2+)4) mg/dm3 0,5 STAS 8314-87
34. Mercur (Hg2+)4) mg/dm3 0,05 STAS 8045-79
35. Argint (Ag+) mg/dm3 0,1 STAS 8190-68
36. Molibden (Mo2+) mg/dm3 0,1 STAS 11422-84
37. Seleniu (Se2+) mg/dm3 0,1 STAS 12663-88
38. Mangan total (Mn) mg/dm3 1,0
STAS 8662/1-96
SR ISO 6333-96
39. Magneziu (Mg2+) mg/dm3 100,0
STAS 6674-77
SR ISO 7980-97
40. Cobalt (Co2+) mg/dm3 1,0 STAS 8288-69

· 1) Prin primirea apelor uzate temperatura receptorului natural nu va depasi 350C.
· 2) A se vedea tabelul nr. 1 prevazut in anexa nr. 1 la hotarare – NTPA-011 si art. 7 alin. (2) din anexa la anexa nr. 1 – Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti.
· 3) Valorile de 20 mg O2/l pentru CBO5 si 70 mg O2/l pentru CCO(Cr) se aplica in cazul statiilor de epurare existente sau in curs de realizare. Pentru statiile de epurare noi, extinderi sau retehnologizari, preconizate sa fie proiectate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se vor aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg O2/l pentru CBO5 si 125 mg O2/l pentru CCO(Cr).
· 4) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prevazute in tabel. in situatia in care resursa de apa/sursa de alimentare cu apa contine zinc in concentratie mai mare decat 0,5 mg/dm3, aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate in resursa de apa, dar nu mai mult de 5 mg/dm3.
· 5) Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare.
· 6) Suprafata receptorului in care se evacueaza ape uzate sa nu prezinte irizatii.
· 7) Valori ce trebuie respectate pentru descarcari in zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarare – NTPA-011.

Tabelul nr. 2
Substante poluante cu grad ridicat de periculozitate
Tabelul cuprinde urmatoarele clase si grupe de substante selectate in special pe baza toxicitatii, persistentei si bioacumularii lor:
1. compusi organohalogenati;
2. compusi organostanici si organofosforici;
3. substante cu proprietati cancerigene;
4. compusi organici ai mercurului;
5. compusi organosilicici;
6. deseuri radioactive care se concentreaza in mediu sau in organismele acvatice.
Este interzisa evacuarea in receptorii naturali o data cu apele uzate a substantelor individuale care apartin claselor sau grupelor de substante enumerate mai sus si care au un grad ridicat de periculozitate.

Un răspuns la “Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali NTPA-001/2002”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *